ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АРТЕМИЯ, АРХИЕПИСКОПА ГРОДНЕНСКОГО И ВОЛКОВЫССКОГО

Христос воскресе!

Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю вас с великим и радостным событием – с праздником Светлого Христова Воскресения!

Пасха Господня, которую мы празднуем, есть торжество победы Жизни над смертью. Когда около двух тысяч лет назад Сын Божий «ради нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и принял плоть от Духа Святого и Девы Марии и стал человеком», – сделал Он это по Своей великой милости и спасительной любви к человеческому роду. Любви настолько совершенной, что, приобщившись нашему человеческому естеству, Господь приобщился и к смерти, владевшей этим естеством. Тот, Кто является Самой Жизнью, отдал Себя в холодные объятья смерти, погрузился в мрачные глубины ада для того, чтобы найти там человека и освободить его от власти греха и дьявола. Смерть поглотила Жизнь, но сама оказалась побежденной Жизнью, будучи не в силах удержать Того, Кто дал бытие всему сущему.

Таким образом, Воскресенье Христово – это фундамент нашей веры, краеугольный камень, положенный в основание нашей надежды на спасение, это источник силы и преображения нашей жизни. Оно наполняет нашу жизнь смыслом, вселяет веру в будущее.

В этот Великий День искренне желаю всем вам помощи Божией и Божьего благословения, здоровья, мира и благоденствия, счастья и благополучия. Пусть в наших семьях всегда царит любовь и взаимопонимание, а в душах – неоскудевающая пасхальная радость. Пусть эта пасхальная радость утверждает в наших сердцах и веру, и надежду, и любовь и к Богу, и ко всем окружающим нас людям. С Пасхой Господней вас, православные!

Воистину воскресе Христос!

+ АРТЕМИЙ,
архиепископ Гродненский и Волковысский
Пасха Христова, 2018 г.
г. Гродно

Пасхальнае вiншаванне Высокапраасвяшчэннейшага АРЦЕМІЯ, архіепіскапа Гродзенскага і Ваўкавыскага

Хрыстос уваскрэс!

Дарагія браты і сёстры, ад усёй душы віншую вас з вялікай і радаснай падзеяй – са святам Светлага Хрыстова Уваскрасення!

Пасха Гасподня, якую мы адзначаем, ёсць свята перамогі Жыцця над смерцю. Калі каля дзвюх тысяч гадоў таму Сын Божы “дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення сышоў з нябёс і ўцялесніўся ад Духа Святога і Марыі Дзевы і стаў чалавекам”, – зрабіў Ён гэта па Сваёй вялікай міласці і выратавальнай любві да чалавечага роду. Любві настолькі дасканалай, што, далучыўшыся да нашай чалавечай прыроды, Гасподзь далучыўся і да смерці, якая ўладарыла над гэтай прыродай. Той, Хто ёсць Само Жыццё, аддаў Сябе ў халодныя абдымкі смерці, апусціўся ў змрочныя глыбіні пекла дзеля таго, каб знайсці там чалавека і вызваліць яго ад улады граху і дыявала. Смерць паглынула Жыццё, але сама аказалася пераможаная Жыццём, не здолеўшы ўтрымаць Таго, Хто даў быццё ўсяму існаму.

Такім чынам, Уваскрасенне Хрыста – гэта фундамент нашай веры, краевугольны камень, пакладзены ў падмурак нашай надзеі на збаўленне, гэта крыніца моцы і перамянення нашага жыцця. Яно напаўняе наша існаванне ў гэтым свеце сэнсам, дае веру ў будучае.

У гэты Вялікі Дзень шчыра жадаю ўсім вам дапамогі Божай і Божага благаславення, здароўя, спакою і дастатку, шчасця і дабрабыту. Няхай у нашых сем’ях заўсёды пануе любоў і ўзаемаразуменне, а ў душах – неўміручая пасхальная радасць. Няхай гэта радасць умацоўвае ў нашых сэрцах і веру, і надзею, і любоў і да Бога, і да ўсіх людзей, якія вакол нас. З Пасхай Гасподняй вас, праваслаўныя!

Сапраўды Хрыстос уваскрэс!

+ АРЦЕМІЙ,
архіепіскап Гродзенскі і Ваўкавыскі
Пасха Хрыстова, 2018 г.
г. Гродна